Portfolio

Fund twenty2 ($1bn)

Matrix Education Logo – Mercury Capital Portfolio

Fund 3 ($600m)

Avive Logo – Mercury Capital Portfolio

Fund 2 ($300m)

Fund 1 ($120m)